Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat
swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie
niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.
 
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym,
energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.
 
Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.
O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
 
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

 

                            V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

                                         29 marca 2020

1. Dzisiaj:

 • Liturgia piątej niedzieli Wielkiego Postu, wprowadza nas w ostatni etap świętego czasu Męki Pańskiej.

   

  Najbliższe dni i bogata w swej wymowie ich liturgia umożliwią nam przeżywanie w sposób

   

  pogłębiony tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Pana.

 

 

 • Msze św. o godz. 8.00, 9.30 (Gostomie), 11.00, 13.00, 15.00, 17.00.

2. Msze św. w sobotę z liturgii niedzielnej o godz. 16.30 i 18.00.

 

    Msze św. w tygodniu o godz. 7.00 (w piątek o godz. 8.30) i 18.00

                                                                          oraz w piątek o 20.00 dla młodzieży.

   W środę przed wieczorną Mszą św. nowenna do NMP Nieustającej Pomocy.

 

3. Dni eucharystyczne.

Pierwszy czwartek miesiąca (dzień modlitwy za powołanych do służby Bożej

                                                     i o nowe powołania).

Od godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Pierwszy piątek miesiąca (czcimy Najświętsze Serca Pana Jezusa)

Pierwsza sobota miesiąca (czcimy Niepokalane Serce NMP)

 • po Mszy św. o godz. 7.00 nabożeństwo pierwszosobotnie

4. Spowiedź św. w tym tygodniu:

 • każdego dnia w godz. 6.30 – 7.00; 17.30 – 18.00; 19.00 – 19.30

 • zapraszamy do korzystania z okazji, w czasie trwania epidemii niemożliwy

                jest dzień spowiedzi św. z udziałem księży z dekanatu

 

5. Odwiedziny chorych i starszych (odwiedzamy tylko te domy, w których nie są osoby

                            podlegające kwarantannie, w takim przypadku prosimy o informację)

       I piątek      godz. 9.30      ul. Krótka, Delowo, Gostomie

                                               ul. Źródlana, Majkowskiego, Jeziorna, Kartuska,

                                                    Stężyca wybudowanie, Zgorzałe

 

                        godz. 9.30     ul. Pogodna, Królewska, Słoneczna, Polna, Raduńska,

                                                   ks. B. Sychty, Dambka,

                                                  Żuromino, Stężycka Huta, Gapowo, Czarlino

6. Nabożeństwa wielkopostne:

       w piątek - Droga Krzyżowa:

                            dla dorosłych o godz. 8.00 i 17.30

                            dla młodzieży o godz. 19.30

       w niedzielę - Gorzkie Żale w gronie rodziny

              Gostomie: Gorzkie Żale po niedzielnej Mszy św.

                                Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.00 i Msza św.

7. W przyszłą niedzielę:

 • obchodzimy Niedzielę Palmową Męki Pańskiej

 • podczas każdej Mszy św. błogosławieństwo palm (bez procesji)

 • Msze św. o godz. 8.00, 9.30 (Gostomie), 11.00, 13.00, 15.00, 17.00.

 

 • XXXV Światowy Dzień Młodzieży, celebracja diecezjalna w Sanktuarium

   

  Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin odwołana ze względu na epidemię.

 

8. We wszystkich Mszach św. i nabożeństwach może być tylko 5 osób w kościele.

   Jest zarządzenie, by nie opuszczać domu. Musimy się do tych wskazań stosować.

 

9. W związku z sytuacją epidemii nie możliwe są spotkania czwartkowe we wspólnocie Domowników Boga.

    Dlatego również proszę nie pracować indywidualnie z podręcznikiem, gdyż praca ta przynosi oczekiwane

   efekty z związku z prowadzonymi katechezami.

    Formację wspólnoty będziemy kontynuować od września br.

 

KOMUNIA ŚW. DUCHOWA

Sobór Trydencki potwierdził wypracowaną w średniowieczu teorię rozróżniającą w sakramentach znak (łac. sacramentum) i właściwy skutek w porządku łaski (łac. res) poprzez wskazanie możliwości przyjmowania sakramentów na trzy sposoby: [1] jedynie znak sakramentalny bez łaski (sacramentum) ci którzy nie mają odpowiedniej dyspozycji do przyjęcia sakramentu; [2] łaska bez znaku sakramentalnego (res): ci, którzy nie mają dostępu do znaku – np. chrzest pragnienia; [3] znak i łaska (sacramentum et res), czyli „normalny” sposób przyjęcia sakramentu. Teoria ta odnosi się także do Eucharystii.

Zwykłym sposobem jej przyjmowania jest dostąpienie zjednoczenia z Chrystusem poprzez spożywanie Jego Ciała (i Krwi). Natomiast osoba nieochrzczona lub nie będąca w stanie łaski uświęcającej nie ma odpowiedniej dyspozycji do sakramentalnego zjednoczenia z Chrystusem (główny skutek Eucharystii w porządku łaski). Zatem w razie przystąpienia do komunii, przyjmuje wyłącznie znak sakramentalny (spożywa Ciało Chrystusa, pije Jego Krew – sacramentum, ale bez jednoczącego skutku). A już św. Paweł (zob. 1 Kor 11,27-29) przestrzegał przed zgubnymi duchowo skutkami niegodnego przyjmowania Eucharystii. Natomiast w sytuacji, w której osoba odpowiednio dysponowana (w stanie łaski uświęcającej) nie ma dostępu do Ciała lub Krwi Pańskiej (np. choroba, podróż, brak szafarza), może dostąpić skutków sakramentu Eucharystii (res) poprzez zwrócenie się do Chrystusa z prośbą wyrażającą pragnienie zjednoczenia sakramentalnego. Akt taki nazywany jest tradycyjnie komunią duchową (lub komunią pragnienia) i ma takie same skutki w porządku łaski jak spożycie Ciała lub Krwi Pańskiej. W ramach dyskusji dotyczących sytuacji osób żyjących w związkach niesakramentalnych pojawiają się czasem sugestie, by osoby te – nie mogąc przyjmować komunii sakramentalnie – praktykowały komunię duchową. Należy podkreślić, że jest to opinia błędna i szkodliwa, bowiem skutki komunii duchowej mogą dokonać się jedynie w osobie dysponowanej do komunii sakramentalnej (w stanie łaski uświęcającej). Trzeba bardzo wyraźnie odróżnić komunię pragnienia (komunię duchową) od pragnienia komunii, czyli wyrażanego Bogu przez osobę nie będącą w stanie łaski uświęcającej pragnienia zjednoczenia. Pragnienie takie nie pociągnie za sobą skutków sakramentalnych, może jednak – jako że jest pewnym otwarciem na łaskę – przyczynić się do nawrócenia tej osoby.

w praktyce zatem:

W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można - jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej - wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem.

Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu.

Optymalną sytuacją jest uczynienie tego w trakcie uczestnictwa w transmisji mszy św. (ale uczestnictwa - a nie tylko oglądania z robieniem jednocześnie innych rzeczy...). W innych przypadkach zacząć warto od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem komunii duchowej odmówić Modlitwę Pańską oraz "Panie, nie jestem godzien...".

 

ŻAL DOSKONAŁY

Częścią Tradycji Kościoła katolickiego jest przekonanie, że „żal doskonały”, czyli taki, który przeżywamy ze względu na miłość do Boga, połączony z pragnieniem spowiedzi, skutkuje odpuszczeniem grzechów ciężkich.

Sobór Trydencki (1551) naucza: „Ponadto [sobór] naucza, że chociaż zdarza się, iż skrucha ta jest niekiedy dzięki miłości doskonała i pojednuje człowieka z Bogiem zanim jeszcze sakrament zostanie przyjęty, niemniej jednak pojednania tego nie należy przypisywać samej skrusze bez zawartego w niej pragnienia sakramentu. Skrucha zaś niedoskonała - zwana «atritio», która zwykle powstaje z przemyślenia brzydoty grzechu lub ze strachu przed gehenną i karami - jeśli w nadziei przebaczenia wyklucza wolę grzeszenia, oświadcza [sobór], nie tylko nie czyni człowieka hipokrytą i większym grzesznikiem, ale jest prawdziwym darem Boga i poruszeniem Ducha Świętego, nie zamieszkującego jeszcze w duszy, ale tylko poruszającego, przez co wsparty penitent przygotowuje sobie drogę do sprawiedliwości” (Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie pokuty, r. 4).

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza w nr 1452: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany ‘żalem doskonałym’ lub ‘żalem z miłości’ (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe

w praktyce zatem:

W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:

1) wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem

     przystąpienia do niego przy najbliższej okazji);

2) zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie

    popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);

3) wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga

          – tak uczciwie, jak tylko potrafimy;

4) (pożyteczne, lecz niekonieczne) przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za

     grzechy;

5) przyjąć Komunię świętą (sakramentalnie lub duchowo).